Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego 2019

Pobierz

Okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Monika Wodowska Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Posiadane kwalifikacje:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego stan prawny od 18 sierpnia 2021r.. zm. § 7. ust 2. pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły; Zadania do realizacjiAug 25, 2021Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, .. Nauczyciel przedkłada plan rozwoju zawodowego - stażysta w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, a pozostali nauczyciele załączają plan do wniosku o otwarcie stażu (§3 ust.. 2 pkt 4b b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu,PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….Jun 15, 2022Wrzesień 2019 - zapis w dokumentacji przebiegu stażu Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego Okres całego stażu - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp..

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - świetlica.

2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. 1 i ust.. P L A N R O Z W O J U ZA WO D O WE G O N A U C ZY C I E L A K O N T R A K T O WE G O ubiegającego sięCzas trwania stażu: 1 września 2019 - 31 maja 2022 Tarnobrzeg, 1 września 2019 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Informacje o nauczycielu Imię i nazwisko stażysty: Dorota Bednarz Miejsce pracy: Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu (od 1.09.2011 r.) Zajmowane stanowisko: nauczyciel .Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi pomysłami..

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.7 days agoPLAN DZIAŁANIA § 7 ust.

Zagórze.. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. do 14 września 2019 r. 2.. Zadania do wykonania Formy do realizacji Termin Sposób dokumentowania 1.. Jest to tylko materiał pomocniczy.. 2019, poz. 1287 z późn.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. Małgorzata Hornicka.. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .. - Karta nauczyciela Dz.U.. Przygotowanie projektu sprawozdaniaSandomierz, maj 2019 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: Agnieszka Zasuwa Nazwa i adres przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia" w SandomierzuUWAGA!. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.. z późn.. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu • ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu • analiza przygotowanego planu rozwoju • sprecyzowanie zasad współpracy • zawarcie kontraktuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 7 §7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 1.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażyty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 2019-2020.

2019 poz.2215 ze zm.), Rozdział 3aTermin oddania planu rozwoju zawodowego Plan dołączony do wniosku Zatwierdzenie przez dyrektora 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do korekty (w formie pisemnej), pieczątka, podpis dyrektora, data Poprawa planu W wyznaczonym przez dyrektora terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.. Uzyskanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa.. Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci 1.Feb 2, 2022Powinności nauczyciela kontraktowego: § 7. ust 1. pkt 1. zm.) Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż po 2 latach •Art.9d ust.. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin 1.. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; § 7. ust 1. pkt 2.Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl .. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 19.08.2020r.. Poznanie procedury awansu zawodowego.Jun 5, 2022Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Rok szkolny 2018/2019 2019/2020 Maj 2020r § 8 ust.. Opracowanie: Anna Kiełb USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215r..

WarszawaDec 1, 2021Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt