Przychody ze sprzedaży po angielsku

Pobierz

Przychód ze sprzedaży (NOK) Sales revenue (NOK) EurLex-2 Ustalenie przychodów ze sprzedaży wszystkich produktów i usług końcowych: Determination of the revenues for each final products and services Eurlex2019 e) przychody ze sprzedaży wszelkich aktywów wchodzących w skład koncesji;Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 7,4% r/r do 225,4 mln zł.. - nett sales of productsAnaliza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych.. "przychody ze sprzedaży" — Słownik kolokacji angielskich top line kolokacja top przymiotnik + line rzeczownik = przychody ze sprzedaży Bardzo silna kolokacja "But I think there are going to be many questions about the top line ," he said.. Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki .Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) F: Profit (loss) on sales (C-D-E) G: Pozostałe przychody operacyjne: G: Other operating revenues: I: Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych: I: Gain on disposal of non-financial fixed assets: II: Dotacje: II: Subsidies: III: Inne przychody operacyjne: III: Other operating revenues: H: Pozostałe koszty operacyjne: H: Other operating expenses: Iprzychody netto ze sprzedaży przychody przyszłych okresów przychody z reklamy przychody ze sprzedaży ..

Wyjaśniliśmy, że przychody ze sprzedażynie zmieniły się od czasu wdrożenia AdSense.

Znalazłem w języku polskim: Angielskie słówko [transkrypcja fonetyczna] Polskie tłumaczenie: receipts [rɪ'si:ts] przychody, wpływy.. Brak tłumaczeń Dodaj Podobne frazy.. ]Informujemy, że najciekawsze zgłoszenia wraz z odpowiedziami Redakcji możemy opublikować w serwisie, podając informację o autorze pytania (posługujemy się dokładnie takim podpisem, jaki został umieszczony w zgłoszeniu, bez ujawniania adresu e-mail); zastrzegamy sobie prawo do ew. skrótów bądź koniecznych poprawek.Przychody netto ze sprzedaży produktów są najbardziej bezpośrednią pozycją w tej części sprawozdania.. pozycje przychodów (i kosztów) items of income (and costs) rozliczenia międzyokresowe .Tłumaczenie hasła "koszty sprzedaży" na angielski Rzeczownik selling costs cost of sales costs to sell selling expenses amount for selling sales costs Distribution costs SG&A SG SGA Argumentowano, że takie koszty sprzedaży, uwzględnione przez Komisję w obliczeniu wartości normalnej, zostały w rzeczywistości zwrócone przedsiębiorstwu przez klientów.ZOBACZ: Transkrypcja fonetyczna w języku angielskim, czyli jak wymawiać angielskie słówka.. Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej..

Z kolei we wschodniej Europie przychody ze sprzedaży wzrosły o 21,5 procent i wyniosły 131,4 mln EUR.

Co to jest Indywidualnego Gospodarstwa Użytkownik Definicja indywidualnego uważane jest osobę fizyczną albo grupę osób, które naprawdę użytkują ; Co to jest Oczyszczania Wymagające Ścieki Definicja odbiornika powinny być w całości poddane mechanizmom oczyszczania ; Co to jest Pyłowe Zanieczyszczenia .. Innymi słowy ilustruje długość cyklu inkasa należMusisz przetłumaczyć "PIENIĄDZE ZE SPRZEDAŻY" z polskiego i użyć poprawnie w zdaniu?. Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w .Przychody ze sprzedaży netto - Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów = Zysk/strata na sprzedaży (brutto) - Koszty ogólne zarządu - Koszty sprzedaży = Zysk/strata na sprzedaży (netto) + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne = Zysk/strata na działalności operacyjnej + Przychody finansowe - Koszty finansowe =3 days agoprzeciętny stan należności × liczba dni badanego okresu przychody ze sprzedaży Jest to wskaźnik, który można obliczyć dla danych z okresu rocznego (360 lub 365 dni), półrocznego, kwartalnego lub miesięcznego (30 dni).Określa średnio po ilu dniach od momentu sprzedaży (wystawienia faktury) przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę..

Są to po prostu przychody ze sprzedaży wytworzonych przez spółkę produktów, czyli z jej podstawowej działalności.

przychód z wynajmu.. We explained that sales revenuehad not changed since AdSense was implemented.Tłumaczenia w kontekście hasła "przychodów ze sprzedaży" z polskiego na angielski od Reverso Context: Trzeci kwartał był kolejnym okresem systematycznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Impel i dalszego umacniania jej pozycji rynkowej.Film miał premierę 17 stycznia 2014 r., a przychód ze sprzedaży przekroczył 130 milionów USD.. Jest to stosunek zysku netto ( net profit) do przychodów netto ze sprzedaży ( net sales ).Jak przetłumaczyć "przychody netto ze sprzedaży" na angielski: net turnover.. przychód z wynajmu: Out-Patient Department [aut 'peɪʃnt dɪ'pɑ:tmənt]przychody netto ze sprzedaży produktów - tłumaczenie na angielski oraz definicja.. Zalicza się tu wszystkie przychody ze sprzedaży do wszystkich kontrahentów w danym okresie.Słownik Przychody ze sprzedaży robót i usług na eksport co oznacza.. Przykładowe zdania: Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość)Tłumaczenia w kontekście hasła "przychodu netto ze sprzedaży" z polskiego na angielski od Reverso Context: Te rodzaje działalności będą przeniesione do Dexia SA przed dokonaniem ostatecznej transakcji z klauzulą odzyskania przychodu netto ze sprzedaży przez Dexia BIL.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: IV: Net revenues from sales of goods and materials: B: Koszty działalności operacyjnej: B: Operating expenses: I: Amortyzacja: I: Amortisation and depreciation: II: Zużycie materiałów i energii: II: Consumption of materials and energy: III: Usługi obce: III: External services: IV: Podatki i opłaty, w tym: IVTłumaczenia w kontekście hasła "przychody ze" z polskiego na angielski od Reverso Context: przychody ze sprzedaży, że przychody..

Przykładowe zdania: + przychodów netto ze sprzedaży, + Net turnover, ... "przychody netto ze sprzedaży" po angielsku słownik polsko - angielski.

Poniżej znajduje się wiele przetłumaczonych przykładowych zdań zawierających tłumaczenia "PIENIĄDZE ZE SPRZEDAŻY" - polskiego-angielski oraz wyszukiwarka tłumaczeń polskiego.Mar 10, 2022ceny sprzedaży Ponadto opiera się na dźwięku badaniach medycznych a nie sprzedaży komercyjnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt