Wykonywanie zadań opiekuna praktyk pedagogicznych

Pobierz

uzyskanie pozytywnej oceny przez studenta wystawionej przez Opiekuna .Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela- konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznejopiekunem praktyk pedagogicznych.. Uwaga!. Bogdana Jańskiego w Warszawie PORADNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA OPIEKUNÓW PRAKTYK Warszawa 2012Ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391 z późn.. Do typowych form pomocy udzielanej, które opiekun stażu powinien opanować w stopniu bardzo dobrym, zaliczane są na ogół: obserwacja reakcji zwrotnej; pomoc przy określaniu celów; informacja na temat postępów w określaniu celów;Regulamin praktyk, osoby odpowiedzialne za ich organizację, zadania opiekuna oraz praktykanta, zasady i źródła finansowania, stawki honorarium dla opiekunów to tylko niektóre z problematycznych kwestii związanych z odbywaniem w szkole praktyk przez studentów.przez nie zadań opiekuńczo - wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji..

Praca w zespole nauczycieli.Regulamin praktyk pedagogicznych.

2) Praktyka pedagogiczna trwa 60 godzin zegarowych.. Zakres psychologiczno-pedagogiczny: (30 godzin w przedszkolu i 30 godzin w szkole podstawowej w klasach I-III)zadań zawartych w programie praktyk, przygotowanie merytoryczne, przygotowanie metodyczne, postawa wobec innych osób, stosunek do zawodu, umiejętność współdziałania w zespole, inne zjawiska istotne w ocenie pracy oraz przydatności do zawodu pedagoga.w zakresie przygotowania pedagogicznego 1..

Opracowanie harmonogramu praktyk.

należy: • sprawowanie kompleksowej opieki merytorycznej nad studentem w trakcie realizacji przez niego praktyki; • pomoc przy wykonywaniu zadań przewidzianych programem praktyk; • umożliwianie samodzielnego wykonywania zadań i zajęć; • zapoznanie studenta z warsztatem pracy; ul.Pomaga uczniom w wykonywaniu zadań szkolnych, Kontynuuje zadania z poprzedniego tygodnia Uczestniczy w organizowanych w czasie praktyk zebraniach rady pedagogicznej, imprezach, spotkaniach, Dokumentuje swoją pracę w dzienniczku praktyk i gromadzi protokóły hospitacji lekcji i innych zajęć oraz konspekty samodzielnieopiekuna praktyk lub dyrektora / nauczyciela Spotkanie z Dyrektorem Szkoły oraz Szkolnym Opiekunem Praktyk (SOP).. Podczas praktyki student obserwuje pracę opiekuna, a także asystuje mu przy realizowanych przez niego działaniach.. zadań opiekuńczo - wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji; 2..

G. Tematyka praktyki: I.

Obserwowanie: POPRAWNOŚCI METODYCZNEJ a. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów; b.W trakcie odbywania praktyk pedagogicznych obowiązuje studenta dyscyplina pracy, sumienne wykonywanie obowiązków.. Akademii Pomorskiej w Słupsku.. Celem praktyki pedagogicznej jest: poznanie organizacji pracy placówki i jej uczestnikówinstytucji czy organizacji, uzgodnionych z opiekunem praktyk.. 1 Rozmowa z Dyrektorem Szkoły nt. specyfiki szkoły, sposobu jej funkcjonowania, organizacji pracy, bazy dydaktycznej, kadry, tradycji szkolnych, itp. 1Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznejwzorcowo wykonywane są zadania z zakresu pracy pedagogicznej; − kształtowanie umiejętności pedagogicznych i pomocowych w naturalnych warunkach placówek zajmujących się edukacją; − pogłębienie zainteresowań obraną specjalnością zakresem studiów podyplomowych oraz zachęcanie doPełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych -Przygotowanie stosownych dokumentów-Prowadzenie zajęć w obecności studentów-Obserwacja zajęć prowadzonych przez studentów-Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć 3..

Przedstawienie ramowego programu praktyk.

Obserwowanie POPRAWNOSCI METODYCZNEJ a. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów; b.Praktyka ta ma na celu zapoznanie studenta ze specyfiką pracy tejże instytucji.. VI Dyżury.• wykonywania zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,Utożsamia sięz wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza sięrozwagą, dojrzałościąi zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działańpedagogicznych.Myślenie i działanie pedagogiczne w konfrontacji teorii z praktyką i praktyki z teorią, podstawą profesjonalizmu nauczyciela.. Wykonywanie zadań umożliwiających zdobycie umiejętności, które w przyszłości student mógłby wykorzystać w miejscu pracy o podobnym charakterze.. V Mierzenie efektów pracy - sprawdzanie prac, typy zadań, ocenianie.. 3) Szkolnym opiekunem praktyki może być nauczyciel-informatyk prowadzący zajęcia w ramach przedmiotu "Informatyka" lub "Technologia informacyjna" w szkołach podstawowych, gimnazjach i- sposób prowadzenia dokumentacji praktyk - dziennika praktyk i konspektów III Przygotowanie do prowadzenia lekcji - zakres materiału, konspekty, rozmowy przed i po lekcji.. Student II roku realizuje praktykę w wybranych przez siebie placówkach.Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. IV Prowadzenie lekcji i omówienie - problemy, refleksje, wnioski.. Poznanie planu lekcji opiekuna praktyk (zadanie 1) i innych nauczycieli wychowania fizycznego.. Opracowanie PLANU REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (zadanie 2).. Przygotowanie uczniów liceów pedagogicznych do wykonywania zawodu odbywało się podczas praktyki pedagogicznej w szkołach ćwiczeń i innych szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.stymulowaniu kształtowania się tożsamości zawodowej nauczyciela i jego postawy pedagogicznej.. Wpisy w dzienniku praktyk wymagają potwierdzenia opiekuna praktyk w instytucji przez opieczętowanie.pedagogicznych: - prowadzenie dokumentacji, - konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, - ocenę własnego postępowania w toku zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, - konsultacje z opiekunem praktyk, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.. Organizacja praktyk Ramowe plany godzinoweProjekt "Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a 1 Szkoła Wyższa im.. zm.).wyznaczenie opiekuna praktyk, sprawującego w miejscu nadzór nad praktykantem; przydzielenie zadań i funkcji zgodnych z kierunkiem studiów - pedagogika i wybraną przez studenta specjalnością; wystawienie dokumentów, umożliwiających ocenę praktyk (potwierdzenie odpowiednimi podpisami, pieczątkami za zgodność z prawdą wpisów .. opiekuna praktykanta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt