Sprawozdanie raport inaczej

Pobierz

Spółka w podmiotach zależnych, w których posiada ponad 70 % udziałów/akcji dąży do wypłaty dywidendy.. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.sprawozdanie: relacja, raport, meldunek, doniesienie: sprawozdanie: remanent: sprawozdanie: remanent, résumé: sprawozdanie: reportaż: sprawozdanie: reportażyk: sprawozdanie: rozliczenie: sprawozdanie: rozprawa: sprawozdanie: rozprawka: sprawozdanie: rozrachunek: sprawozdanie: rys: sprawozdanie: serwis informacyjny: sprawozdanie: skrót: sprawozdanie: sprawozdanko: sprawozdanie: sprawozdanko, raport, relacja: sprawozdanie: streszczenieraport inaczej oraz synonimy dla słowa raport to: doniesienie, komunikat, meldunek, obwieszczenie, raport, informować, komunikować, raportować, składać raport .Sprawozdanie to forma wypowiedzi, której celem jest szczegółowe zdanie sprawy z czegoś.. Poniżej znajduje się całkowity wykaz wszystkich synonimów do słowa sprawozdanie: biała księga, bilans, ciekawostka, cynk, doniesienie, informacja, komunikat, meldunek, news, nowina, nowinka, ostrzeżenie, podsumowanie, protokół, przestroga, raporcik, raport, relacja, rewelacja, sensacja, sygnał, wiadomostka, wiadomość, wieść, wskazówka, wzmianka,Sprawdź jak inaczej można powiedzieć - sprawozdanie..

To inaczej relacja świadka lub uczestnika.

W dniu 18 maja 2022 r. Zarząd Jednostki Dominującej MLP Group S.A. zatwierdził .BUMECH S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021 R. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej) 6 C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2021 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Skonsolidowany raport kwartalny GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION S.A. za I kwartał 2022. z o.o.) ul. Ludwika Waryńskiego 3A, Warszawa KRS 0000809339RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01.. Synonimy i wyrazy bliskoznaczne w największej bazie synonimów online.. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019.. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)Mar 23, 2022Jun 16, 2020Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2021 - 31.12.2021 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) Strona 1 z 52 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za 1 kwartał 2022 r. Toruń, 19 maja 2022 r. Raport finansowyJun 29, 2021RAPORT ŚRÓDROCZNY REINO CAPITAL ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REINO Capital SA w I półroczu 2021 roku (wszystkie kwoty wyrażone są w pełnych złotych o ile nie podano inaczej) 7 REINO IO GP 2 Sp..

Znaleziono 13 wyrazów bliskoznacznych do słowa raport.

DANE JEDNOSTKI: Sprawozdanie finansowe 2020. w wysokości 100% zysku netto, o ile jest to możliwe ze względu na obowiązujące na danym terytorium przepisy.SFERIS MARKETING Sp.. ACTION S.A., począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., prowadzi księgi rachunkowe zgodnie zSprawozdanie finansowe Govena Lighting S.A. za 2021 roku wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 1.. Sprawozdanie merytoryczne 2019.. Synonimy słowa raport: relacja, sprawozdanie, meldunek, protokół, doniesienie, podsumowanie, bilans, zawiadomienie, informacja, opis, zarys, opisanie, wiadomość, zgłoszenie, przekaz, deskrypcja, wieść, résumé, oddanie, rys, nowinka, nowina, komunikat,sprawozdanie inaczej oraz synonimy dla słowa sprawozdanie to: protokół, raport, sprawozdanie, rozliczyć się, uregulować, zdać sprawozdanie, cynk, delacja .Sprawdź jak inaczej można powiedzieć - raport.. - 30.06.2015 R. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej) Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 1 RAPORT PÓŁROCZNY Centrum Medyczne Enel-Med S.A. ZA OKRES 01.01.2015 - 30.06.2015Raport Kwartalny Skonsolidowany Grupa Kapitałowa MLP Group S.A. .. Sprawozdawczość segmentów działalności Informacje o Jednostce Dominującej Dane Grupy Kapitałowej Zmiany w Grupie ..

Synonimy dla sprawozdanie to: odczyt ...Słowo raport posiada 74 synonimy w słowniku synonimów.

Wybrane dane finansowe 3.RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. [w mln PLN, o ile nie podano inaczej] 5 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej NOTA 31.01.2021 31.01.2020 31.12.2019 BADANE NIEBADANE BADANEsprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.. Najważniejsze cechy sprawozdania to: obiektywizm, chronologia, przejrzystość, konkretność, rzeczowość.Oct 13, 2021w tys. zł, o ile nie podano inaczej JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO 2021 2020 Nota 2.1 Przychody ze sprzedaży 2 016 000 1 327 745 Nota 2.2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (1 346 631) (1 014 691) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży669 369 313 054Niniejszy raport kwartalny (i) zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Wittchen S.A (ii) obejmuje okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2022 roku oraz dane porównawcze (iii)Sprawozdanie finansowe za 2021 rok (Wszystkie kwoty wyrażone są w mln PLN o ile nie podano inaczej) Raport roczny zawiera: 1..

Synonimy dla raport to: rozrachunek ...Synonimy dla słowa: raport Synonim raport Poznaj jak inaczej można określić słowo raport.

Sprawozdanie zawiera zarówno dokładne informacje o zdarzeniu i jego przebieg, jak i opinię autora..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt