Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z afazją

Pobierz

Uzyskują oni słabe wyniki w nauce, pomimo dużego własnego nakładu pracy a niekiedy nawet, mimo intensywnej stymulacji rozwoju.DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW Zajęcia komputerowe to przedmiot, w którym jest wiele możliwości oddziaływań nauczyciela w celu dostosowania wymagań, jeśli chodzi o uczniów z określonymi dysfunkcjamiJednym z zadań realizowanych przez szkolnego pedagoga powinno być wspomaganie nauczycieli w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów.. UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W UCZENIU SIĘ 1.1 Dyskalkulia 1.2 Dysgrafia 1.3 Dysleksja 2.. Dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych to: dzieci zdolne, niepełnosprawne, niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznymDostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 1.. DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO.. UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 4.. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnychupewnianie się czy uczeń dokończył rozpoczęte na lekcji zadanie, zanotował zadanie domowe (do czasu wypracowania u niego takiego nawyku), w przypadku konieczności sporządzania dłuższych notatek, wcześniejsze przygotowanie ich dla ucznia celem wklejenia do zeszytu..

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością ruchowa i afazją .

UCZEŃ .DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE 1.. - wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań.Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i afazją w edukacji wczesnoszkolnej; Jak umożliwić dziecku z niepełnosprawnością ruchową udział w lekcjach wychowania fizycznego; Indywidualny pogram edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji przedszkolnejPojęcie dostosowania wymagań edukacyjnych nie powinno być obce żadnemu nauczycielowi, natomiast z rozmów z nimi wiem, że często nie wiedzą oni, w jaki sposób pomóc uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jak owe wymagania edukacyjne realnie dostosować do jego możliwości i potrzeb, zarówno w teorii, jak i praktyce.w przypadku dziecka z afazją obserwować, słuchać i podążać za dzieckiem; umożliwić fonogestykę w przypadku problemów ze śpiewem; nie wywoływać do tablicy, jeśli uczeń ma trudności z poruszaniem się; wydłużyć czas na odpowiedź ustną.. Sposoby postępowania i formy pomocy: •dostosowanie procesu dydaktycznego i wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia - na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznejDOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI ..

Geografia - dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Pokazywać dziecku użyteczność nabywanych wiadomości i umiejętności w jego życiu.WF - dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.. Dostosowanie wymagań znowu dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy z tego zakresu.Indywidualne dostosowanie wymagań dla uczniów z chorobą przewlekłą Sposoby dostosowania wymagań - umożliwić korzystanie przez ucznia na lekcji ze sprzętu medycznego lub leków zgodnie z zaleceniami lekarza, - dostosowanie miejsca pracy ucznia zgodnie z zaleceniami lekarza (np. blisko drzwi, blisko nauczyciela itp.),- trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony), - problemy z konstruowaniem kompozycji w przestrzeni, - niska estetyka prac plastycznych.. Uczniowie z chorobą przewlekłą.. UCZEŃ SŁABOSŁYSZĄCY 7.. Wydłużyć czas na prace pisemne i wypowiedzi ustne lub zmniejszać ilość zadań w przewidzianym dla całej klasy czasie, Wspomagać ucznia w ustaleniu danych z zadaniu tekstowych, zależności pomiędzy nimi, naprowadzać poprzez rysunek, analogię do poprawnego rozwiązania, .Dostosowanie Wymagań Edukacyjnych Spis treści: 1..

Plastyka, technika, muzyka - dostosowanie wymagań do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Dostosowanie wymagań do psychofizycznych możliwości ucznia, a nie oznacza ich obniżenia i dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem.. UCZEŃ Z AFAZJĄ - DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ.. - odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany; .. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki dla uczniów z dysfunkcjami: - uwzględnianie trudności ucznia, - cierpliwe udzielanie i kilkukrotne powtarzanie instrukcji .Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu II etapu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną Plastyka Wykorzystywanie różnorodnych ćwiczeń usprawniających działalność plastyczną (motorykę dużą i małą, drobnych ruchów nadgarstka, dłoni i .Uczniowie z opinią o obniżeniu wymagań edukacyjnych, wykazują się:-wolniejszym rozumieniem poleceń lub ich myleniem,-nieprawidłowym wykonywaniem zadań.. [2] J. Rafał-Łuniewska, Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i afazją w edukacji wczesnoszkolnej, ORE Warszawa 2016 [3] Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa 2010, s. 103DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Dostosowanie wymagań powinno dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualnąDostosowanie wymagań edukacyjnych z biologii dla uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna: Symptomy trudności w zakresie biologii w przypadku inteligencji niższej niż przeciętna: Objawy zaburzeń: trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei), W pracy z dziećmi należy: -wydłużać czas nauki lub wykonywania ćwiczenia, -pomocy koleżeńskiej lub nauczyciela, -chwalenia postępów, -wydawania prostych poleceń, -dokładnie .Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów z dysleksją odnosi się jedynie do formy sprawdzania i oceniania wiedzy, bez obniżania wymagań jakościowych odnośnie treści..

Nie może polegać naSposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: - zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania; .

Wskazywanie zalecanych form i sposobów indywidualizacji, udzielanie informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb dzieci, w tym pomoc w analizie diagnozy i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.Zgodnie z .Dostosowanie wymagań edukacyjnych - wskazówki praktyczne Pracownia Doskonalenia Kompetencji Pedagogicznych RETOR 5 3) Dysortografia, czyli trudności z poprawną pisownią pod względem ortograficznym, fonetycznym, interpunkcyjnym itd.. Zasad prezentacji materiału: dostosowanie ćwiczeń do możliwości ucznia chwalenie za każdą próbę podejmowania działań zapisywanie przez nauczyciela krótkich notatek 2.. UCZEŃ Z INTELIGENCJĄ NIŻSZĄ NIŻ PRZECIĘTNA 3.. UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA 6.. Afazji często towarzyszą problemy z czytaniem i pisaniem, ponieważ są to umiejętności związane z mową.. Zaburzenie to ma wpływ na jego funkcjonowanie właściwie na każdym przedmiocie.# afazja, Afazja ruchowa - wskazówki do pracy z uczniem, Dostosowanie wymagań edukacyjnych Afazja ruchowa - wskazówki do pracy z uczniem Afazja to zaburzenie polegające na trudnościach w rozumieniu mowy albo wyrażaniu myśli - pomimo prawidłowej budowy oralno-motorycznej aparatu mowy - to z kolei przekłada się na problemy z .Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją wymaga głównie indywidualnego wsparcia w zakresie form i metod pracy, odpowiedniego doboru środków i pomocy dydaktycznych, zapewnienia szczególnych warunków edukacji.. uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymiWskazówki dla nauczycieli do pracy z uczniem z afazją .. Dzieci z afazją często nie rozumieją przyczyny swoich problemów, co rodzi w nich dużo trudnych .. że dostosowanie nie odpowiada jego możliwościom i potrzebom.. Przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela.. - pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie; .. Istotne z punktu widzenia dysfunkcji ucznia może być zapewnienie odpowiednich pomocy i środków dydaktycznych.7.. Afazja, to zaburzenie polegające na niemożności rozumienia mowy, albo na niemożności wyrażania słowami myśli, pomimo prawidłowego aparatu wykonawczego.. UCZEŃ Z AUTYZMEM 5.. Form sprawdzania wiedzy i umiejętności:Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z obniżonymi możliwościami intelektualnymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt