Funkcję sprawdzian pdf

Pobierz

funkcji.Matematyka - matura - zadania z pelnym rozwiazaniem: funkcja kwadratowa, wlasnosci funkcji, wykres, rownania kwadratowe, nierownosci.. zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji , podaj wartość funkcji dla argumentu , wyznacz równanie prostej , oblicz .. - NAJWIE˛KSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAN Z´ MATEMATYKI SPRAWDZIAN PRZEKSZTAŁCENIA WYKRESÓW FUNKCJI GR A SUMA PUNKTÓW: 15 ZADANIE 1 (1 PKT) Przesuwajac˛ wykres funkcji f wzdłuz osi˙ Ox o 6 jed-nostek w prawo, otrzymano wykres funkcji g.Wyznacz wzór funkcji liniowej f przedstawionej na wykresie.. Dziedzina funkcji 4.. Do wykresu funkcji f(x)= 7 21 x .Funkcje - klasa Id - powtórzenie Zad.. (1pkt.). (4 pkt) Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną , która jest wykresem funkcji .. Scenariusz lekcji matematyki w klasie 1 technikum TEMT: Funkcja i jej własności - powtórzenie.. 19.f sa˛wieksze˛ niz wartosci´ funkcji˙ g. ZADANIE 4 (6 PKT) Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. a)Podaj dziedzine˛ funkcji f. b)Podaj wszystkie miejsca zerowe funkcji f. c)Odczytaj wartos´c´ funkcji f dla argumentu x = 5. d)Podaj zbiór wartosci´ funkcji f. e)Podaj maksymalny przedział o długosci´ 3, w którym funkcja f .Funkcja kwadratowa - sprawdzian - belfer.net.pl Zadania otwarte 1.. Wykres funkcji 6.. Suma punktów: 28.. Bardziej szczegółowo.Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w punkcie W = (p, q), gdzie..

Zadanie - sprawdzian.

(3 pkt.). Naszkicuj wykres funkcji okreélonej wzorem f (x) kresem i osiami ukladu wspólrzçdnych.. Funkcja kwadratowa.. Rozwiąż równanie: x2 10x 24 11 Sprawdzian z funkcji kwadratowej Grupa 1 1.. Odczytywanie własności funkcji z jej wykresu 1.. Liczby 2 i 4 są miejscami zerowymi funkcji y 2x2 bx c. Wyznacz współczynniki b i c. Wyznacz wierzchołek paraboli.. Liczby 2 i 5 sa jej miejscami zerowymi.. Test wielokrotnego wyboru składa się z5zadań.Wkażdym zadaniu podane są trzy podpunkty: a), b), c), na które należy odpowiedzieć "TAK" lub "NIE".. Suma punktów: 34.. Zadanie 1.. Dana jest funkcja liniowa: -2 + 2 −7 = 0. Podaj miejsce zerowe tej funkcji, punkt przecięcia z osią OY, zbadaj monotonicznośd tej funkcji, podaj 1 przykład funkcji równoległej i prostopadłej do danej.. Korzystając z tego wykresu.. Praca klasowa Kl. I SPG Funkcja kwadratowa ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1.. Kategoria semantyczna: nazwy zwierząt Ustny test, w którym respondent ma wymienić jak najwięcej nazw zwierząt w ciągu 1 minuty TMT Test Łączenia Punktów.. (1pkt.). FUNKCJA KWADRATOWA - TEST Zad.4.1.. Okres funkcji nie może być równy zeru.. Funkcja posiada wiele ciekawych wlasciwosci, rozrozniamy wiele typow.. Wyznacz deltę i odpowiedz, ile miejsc zerowych ma ta funkcja.. Zapisz wzór funkcji f w postaci kanomezneJ Naszkicuj wykres funkcji f i podaj jej zbiór wartošci..

Mając funkcję kwadratową: y= { {x}^ {2}}+5x+6.

Zapisz wzór funkcji f w postaciach iloczynowej i kanonicznej oraz naszklcuj jej wykres.. 2 2 1;4 2 1 2;1) x x x x a) oblicz f(-2) i f(1) b) sporządź wykres funkcji; c)podaj zbiór wartości funkcji; d) podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji.. kwadratowe Zadanie 1.. Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji .. b) f(x) + 6m c) f (x) = 2x2 — +4 3. Podaj punkty przeciecla wykresu funkcji f z osiami ukladu wspólrzçdnych.. B. Wartoéé najwiçksza i wartoéé najmniejsza funkcji f sq .e) Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji (o ile istnieje).. (1 pkt) Dane są funkcje liniowe oraz określone dla wszystkich liczb rzeczywistych .. Odpowiedz, czy parabola jest skierowana ramionami do góry, czy do dołu.. Cześć A Test na czas, w którym osoba badana2.. 1 raz - gdy wykres funkcji przetnie oś OX tylko raz, mówimy wtedy, że funkcja ma jedno miejsce zerowe.. Dziedzi11Q tej funkcji jest przedzial Zadanie 9.. Funkcja kwadratowa jest to funkcja postaci y = ax 2 + bx + c, wyrażenie ax 2 + bx + c nazywamy trójmianem kwadratowym, gdzie x, a, oraz a, b, c - współczynniki liczbowe trójmianu kwadratowego.. Jeżeli liczba 4 jest okresem funkcji g (x), to liczba 2 też jest okresem tej funkcji.. Narysuj wykres funkcji f (x) Zadanie 27. sprawdzian z funkcji i jej wlasnosci ..

Funkcje-sprawdzian 27 Marca 2012 Czas pracy: 45 min.

Zadanie 25.. A. Wartošé najwiçksza i wartoéé najmniejsza funkcji f sq równe odpowiedni05 i —2.. Wyznacz współczynniki a, b, c.. 4.Definiowanie funkcji Składnia definicji funkcji: def nazwa funkcji ( lista parametrów) : instrukcje do wykonania Przykład def suma(a , b) : return a+b Piotr, Pawlik Wstęp do Informatyki 2019 9/1 Wywoływanie funkcji Przykłady liczba c = suma(1 , 5) liczba rz = suma(1 , 5.0) napis = suma( 'Ala ' ,suma( 'ma ' , 'kota))Własności funkcji kwadratowej - zadania.. Dla jakich wartoéci a .Scenariusz lekcji matematyki w klasie 1 technikum.. Wyznacz miejsca zerowe.Okres funkcji musi należeć do dziedziny funkcji.. Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f (x) = 4×2 - 4x + 1 ma współrzędne:Odpowiedzi ze sprawdzianu z funkcji kwadratowej - NOWA ERA.. 3. n razy (n jest dowolną liczbą naturalną, myślę że już pamiętacie iż to ile razy wykres funkcji przetnie oś OX zależy tylko i wyłącznie od funkcji), mówimy, że funkcja ma n miejsc zerowych.. Cele: Uczeń zna - definicję funkcji, miejsca zerowego, dziedziny, zbioru wartości funkcji - sposoby przedstawiania.. Otrzymujesz po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź lub po -0,5 punktu za każdą złą odpowiedź albo 0 punktów za brak odpowiedzi..

Pytanie nr 13 za 1 pkt.sprawdzian z funkcji i jej własności.pdf (22 KB) Pobierz.

b) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości większe od - 7?sprawdzian l LO poprawa własności funkcji Czas pracy: 45 min.. Współrz ędne wierzchołka paraboli b ędącej wykresem funkcjiFUNKCJA LINIOWA - POWTÓRZENIE Zad 1.Określ monotoniczność funkcji: a) y 0,081 x 0,1 b) y 2 c) 5 5 1 y 4 x Zad 2.Dana jest funkcja: f(x) 2x 0,5 a) Oblicz jej miejsce zerowe.. Definicja funkcji • Funkcją ze zbioru X w zbiór Y (:→) nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi ∈ dokładnie jednego elementu ∈.Sprawdzian funkcja kwadratowa.. Funkcje 2y =4x2 +4x − przedstaw w postaci kanonicznej oraz sporządź jej wykres.. ó ó Wykresem.. Tagi PDF funkcja kwadratowa odpowiedzi .2.. 2.a) Wyznacz współczynniki b i c. b) Podaj postać kanoniczną tej funkcji.. Podaj przedziały monotoniczności funkcji.1.. Miejsce zerowe funkcji 5.. (63 - 2- Ješli wykres funkcji f (x) — —3c — 2b przecina oé OY w punkcie, którego rzçdna 20 + 1b przecina oš OY w punkcie którego jest równa 6, to wykres funkcji g(x) rzedna jest równa: 3- Funkcja f (x)4.. Definicja funkcji 2.. Dla jakich Oblicz pole figury ograniczonej tym wy- Zadanie 26.. Jeżeli liczba 5 jest okresem funkcji g (x), to liczba 10 też jest okresem tej funkcji.. a) Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej.. Publikujmy rozwiazania zadan matematycznych oraz testy z matematyki, dzieki czemu matematyka przestanie byc dla Ciebie.Twoich potrzeb.1 Sprawdzian z funkcji kwadratowej Grupa 1 1.. Dany jest wykres funkcji f. WskaŽ zdanie prawdziwe.. Sposoby przedstawienia funkcji 3.. Zbiorem wartošci funkcji, której wykres przedstawiono na rysunku, jest zbiór Zadanie 10.. Monotoniczność funkcji 7.. 1 Funkcja f(x) określona jest wzorem f(x)= ¯ ­ !. Zadanie 2.Zestaw B. Test jednokrotnego wyboru Do wykresu funkcji f (x) —-x — 4 nie naleŽy punkt: c. Wierzchołkiem paraboli y =x2 −2x −3jest punkt A. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej: y =6x2 +7x+2.. (1 pkt.). Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f(x) 2x2 4x 5 w przedziale 2; 4 !. y 1 1 x a) D f = <-6, 6) Dziedzinę funkcji odczytujemy na osi x b) Zw f = <- 3, 3> Zbiór wartości odczytujemy na osi y c) f(x) = 0 dla x = -5, x = -1, x = 5 Miejsce zerowe funkcji to argument czyli x, w którym wykres przecina oś xI.. posted by Matematyka on pt., 04/10/2015 - 19:54.. Uczeń: szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie; interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w .Funkcje-sprawdzian, Zadania.info - zestaw użytkownika 8798_3496.. (5pkt) Zad.. b) Dla jakich argumentów wykres funkcji f(x) leży powyżej wykresu funkcji y = x − 5?. c) f (x) = —2:r2 + 4x — 3 4.Test na czas, w którym osoba badana wpisuje cyfry pod odpowiadającymi im nonsensownymi symbolami Fluencja Fluencja Słowna.. Zadanie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt