Program zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym

Pobierz

Juliusza Słowackiego w Starym Sączu edukacja rówieśnicza realizowana jest przez nauczycieli współdziałających z przedstawicielami- przedłożyć do oferty program zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym, - przedłożyć do oferty harmonogram zajęć sportowych, zawierający: datę, miejsce oraz rodzaj prowadzonych działań Rodzaje kwalifikowanych wydatków: 1) koszty wynagrodzenia szkoleniowców do 50% udzielonego dofinansowania, przyZadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym: Sposoby realizacji zadań: Wzajemne poznanie się: 1.. Treści i działania o charakterze wychowawczo - profilaktycznym dla uczniów klas IV - VII 19.. Regulamin Szkoły.. Zajęcia o charakterze profilaktycznym prowadzone są również w ramach poszczególnych przedmiotów nauczania, zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów.. wizja szkoŁy, absolwenta; misja iii.zaŁoŻenia szkolnego programu wychowawczego-profilaktycznego iv.cele wychowawcze oraz formy i Środki ich realizacji v.dziaŁania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniÓw,Ćwiczenia zdrowy kręgosłup to terapia bólów kręgosłupa, poprawa prawidłowej postawy ciała, wzmocnienie osłabionych mięśni głębokich.. rozpoczyna się bezpłatny program zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym "SZTUKI WALKI - MOJA PASJA I SPOSÓB NA ŻYCIE".. Podstawa prawna.. Tworzy on spójną całość ze szkolnymTreści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę ..

4.Cele edukacyjne sportowych zajęć pozalekcyjnych.

1. realizują zadania określone w "Programie wychowawczo-profilaktycznym",· zajęcia sportowe, prowadzone przez nauczycieli zajęć wychowania fizycznego, o charakterze modelującym prawidłowe postawy prozdrowotne, rajdy rowerowe, biwaki · zajęcia specjalistyczne : korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych Formy realizacji założeń programu * Praca w grupachzajęć o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym (socjoterapia, terapia ,,EEG Biofeedback'', spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, pedagogiem, realizacja programów profilaktycznych ,,Znajdź właściwe rozwiązanie'' PSSE, współpraca z Wydziałem ZdrowiaPROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 35 W planie działań o charakterze wychowawczo-profilaktycznym uwzględniono wnioski i rekomendacje z ankiet ewaluacyjnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli, diagnozy wychowawcze, wywiady, obserwacje, działania podejmowane przez Zespół ds.Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku .Ponadto, zgodnie z art. 26 wymienionej ustawy, program wychowawczo- profilaktyczny, zawiera także: 1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemówprogram wychowawczo-profilaktyczny szkoŁy z dnia 25.09.2017r..

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Dzieci/uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.. Zaangażowanie uczniów (sportowców) w proces rozwoju i samodoskonalenia.. Program ten opisuje wszelkie działania szkoły o charakterze profilaktycznym w celu przeciwdziałania różnym zagrożeniom występującym w środowisku uczniów i słuchaczy.. Trening ten wpływa również na poprawę ruchomości stawów, rozciąga mięśnie osłabione siedzącym trybem życia, przeciwdziałając przykurczom i bólom.Od miesiąca września 2013r.. 3.Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, uwzględnia kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.. Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.. Działania edukacyjne - w ramach realizowanego programu szkoleniowego znajdują się treści o charakterze profilaktycznym 2. i.podstawa prawna szkolnego programu wychowawczego ii.. Programem Wychowawczy szkoły.. Wszechstronne oddziaływanie na ustrój, przyczyniające się do korygowania istniejących u dzieci deficytów.. Mająca na celu zapobieganie wadom postawy, głównie płaskostopiu oraz skrzywieniom .W programie znalazły się zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne, a także o charakterze profilaktycznym..

Ewaluacja programu 26.

Kształtowanie postawy zrozumienia przez ucznia powodów i sensu jego starań o zdrowie oraz dobrą sprawność fizyczną o charakterze ogólnym.. Na koniec roku szkolnego w przedszkolach organizowana jest Olimpiada Sportowa.. Z dużym zaangażowaniem dzieci uczestniczyły w zajęciach twórczych i rękodzielniczych (technika decoupage'u , lepienie gliny, malowanie na wodzie czy eko torby).. Program jest skierowany jest do dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I - VIII, nauczycieli i .Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 12 dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.Uzyskane wyniki przekazane zostaną indywidualnie każdemu rodzicowi.. Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice.Program jest zgodny z: Statutem Szkoły.. Problematyka profilaktyki omawiana jest na spotkaniach Rady Pedagogicznej, Zespołu ds.Wychowawczo- Profilaktycznym na lata 2020/2024..

Zasadniczym celem zajęć sportowych jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka.

Edukacja rówieśnicza W Szkole Podstawowej nr 2 im.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.Działania o charakterze profilaktycznym Nasze działania o charakterze profilaktycznym w zakresie promocji zdrowego stylu życia realizowane będą poprzez program zajęć dostosowany będzie do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.29 PLAN DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW KL.I - III Treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym dostosowane są do poziomu klas, potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów.. Prezentacja zaproszonych szkół ponadpodstawowych w celu przybliżenia uczniom oferty edukacyjnej.Program Umacniania Rodziny "SOS Rodzinie", to działania o charakterze profilaktycznym, które umożliwiają dziecku bezpieczne dorastanie w jego rodzinie, w sytuacji gdy rodzina doświadcza trudności życiowych - takich jak kryzysy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, problemy natury zdrowotnej czy ekonomicznej.Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Nr 6 2.Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.. Rozwijaliśmy z uczestnikami umiejętności manualne i kreatywność.. 2.1.Organizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.. OBSZAR: CELE: ZDROWIE - EDUKACJA ZDROWOTNA CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBYprzypada wychowawcom klas, grup wychowawczych, pedagogowi i psychologowi.. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli.Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska szkolnego i lokalnego oraz obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.. Kształcenie umiejętności prowadzenia zdrowego i bezpiecznego stylu życia.. Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań: 1.. 3.WALORY OBOZU SPORTOWEGO JAKO MIEJSCA PROWADZENIA PROGRAMU 1.. Można to osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych: 1.. Wnioski i rekomendacje z ewaluacji planu wychowawczo - profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021 w SP 52: praca zespołu przebiegała zgodnie z Programem Wychowawczo- profilaktycznym, Planem Wychowawczo- profilaktycznym, priorytetami MEN, aneksem do planupoprzez różnorodność form i treści profilaktycznych, organizowanie zajęć wychowawczych, akcji i imprez o charakterze profilaktycznym.. Kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt