Instrukcją wypełniania wniosku de minimis

Pobierz

Uwagi ogólne Ustawa Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórychSep 24, 2020Instrukcji.. Wersja 8z.. Aktualizacja: Od 2 stycznia 2018 r. następują zmiany formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., wraz ze wzorem formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Formularz informacji de minimis 3.Aktualizacji uległa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.. Zarówno edycja wniosku jak i jego zatwierdzenie jest możliwe nawet po zamknięciu naboru.. Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.Wypełnianie wniosku 1.. W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej.wniosku o płatnośćdo czasu akceptacji zmiany niniejszego dokumentu.. - Instrukcja wypełniania wniosku - wersja 8z z dnia 21 maja 2014 r. obowiązuje od 4 maja 2014 r.: POBIERZ.. Aby utworzyć wniosek dotyczący konkretnego rynku, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijanej.. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie de minimis Wniosek o dofinansowanie de minimis - za III kwartał 2019 r.Zarząd Województwa 1 sierpnia 2017 r. przyjął zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014)..

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis 2.

Numer identyfikacyjny 2.. Instrukcji.Wzory Dokumentów W załączeniu przekazujemy Państwu dokumenty niezbędne do ubiegania się o uzyskanie pomocy de minimis, wraz z przykładowymi wzorami oraz instrukcją ich wypełniania.. UWAGA: Podpisywanie wniosku i załączników odbywa się poza Systemem e-RPO, z wykorzystaniem oprogramowania do podpisu elektronicznego posiadanego przez Wnioskodawcę.Feb 17, 2022A) Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r. W przypadku gdy projekt jest objęty regułami pomocy de minimis, należy wskazać wydatki bez pomocy de minimis oraz wydatki objęte pomocą de minimis, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko tych .. IDENTYFIKACJA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY techniczny(wypełnia pracownik OR ARiMR) 4.4.. Zmiana dotyczy pkt IV.10 - doprecyzowania informacji na temat Formularza pomocy de minimis (zmiany wyróżnione żółtym kolorem).. - Formularz informacje de minimis (.doc): POBIERZ.Sep 28, 2020powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania II.. Seria i numer paszportu lub innego dokumenu tożsamości 4.1..

Wniosek należy wypełnić zgodnie z poniższą instrukcją.

W przypadku dodatkowych pytań, mogą Państwo liczyć na naszą pomoc - kontakt.. 3.9 Płeć 4.9.. CEL ZŁOŻENIA: W-1/6.2Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWprzed rozpoczĘciem wypeŁniania zaŁĄcznikÓw do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa podlaskiego na lata 2014-2020 naleŻy zapoznaĆ siĘ z niniejszĄ instrukcjĄ białystok, styczeń 2022 r.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 wersja 1.67 INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) Definicja stylu: Drugi: Do lewej, Odstęp Przed: 18 pkt, NieJun 1, 2022Zatwierdzenie wniosku nie jest równoważne z wysłaniem wniosku do urzędu..

Część pól ...Informacje wstępne przed wypełnieniem wniosku 1.

są pobierane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych w zakładce "Dane beneficjenta" - zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 1.. ZałącznikiWniosek o przyznanie pomocy.. Po skutecznym zalogowaniu i wybraniu opcji "Złóż wniosek" z głównej strony Systemu, wyświetlona zostanie lista aktualnie prowadzonych naborów oraz rynków w każdym naborze.. Należy pamiętać o aktualizacji danych wnioskodawcy w przypadku ich zmiany.. •Sposób przygotowania i przesłania do IZ RPO WP Harmonogramu płatności został opisany w Podręczniku Beneficjenta w zakresie obsługiSL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność dostępnym na stronie internetowej pod adresem: O PRZYZNANIE POMOCY Dokumenty obowiązujące dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r. (wersja 8z) Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego miejskiego/powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy..

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz ten stanowi załącznik do wniosku.

ułatwienie wypełniania poszczególnych pól Wniosku oraz stanowią wskazówkę dla Wnioskodawcy jakie informacje należy w danym miejscu podać.. "10.o pożyczkę", w celu wypełnienia Wniosku lub opcję "Symulator spłat i wartości pomocy de minimis", w celu sprawdzenia kwoty spłat oraz wartości pomocy de minimis.. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DE MINIMIS Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Platformy elektronicznej (portalu internetowego).. Załączniki: 1.. Dane teleadresowe podmiotu Dane w polu A.1.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt