Arkusz samooceny pracy nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

Chełm.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. Olsztyn Karta samooceny - nauczyciel wychowania przedszkolnego Agnieszka Pich.. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej.doc.. Arkusz powinien być zgodny z wymaganiami jakie stawia się w rozporządzeniu o ocenie pracy z 15 grudnia 2016 r. a obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. Ma być pomocny w .Samoocena nauczyciela - Sylwia Łukasik-Gębska.. Wymierne osiągnięcia w pracy z młodzieżą - wysokie wyniki uczniów i klas na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych 2.Arkusz samooceny nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel dyplomowany .. 6. arkusz dokonywania samooceny przez nauczyciela ma pomóc (wyręczyć) dyrektora z części pracy, ale lepiej pisać na 70 % żeby było pole do ewentualnych .Plik Moja samoocena.doc na koncie użytkownika anuska25 • folder Awans zawodowy • Data dodania: 9 maj 2012 .. anuska25 / awans nauczyciela / Awans zawodowy / Moja samoocena.doc Download: Moja samoocena.doc.. z 2018 r. poz. 1133 ze zm.)Arkusz samooceny nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu Staż pracy pedagogicznej Nauczany przedmiot/przedmioty Pełnione funkcje I. Wrocław Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności - nauczyciel mianowany Marzena Postrzech.. Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy Podgląd stron Dokument należy do zestawu Ocena pracy nauczyciela lub dyrektora Arkusz analizy spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy nauczyciela dyplomowanego Arkusz analizy spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy nauczyciela kontraktowegoDokument aktualny w przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela, który zakończył staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego do 31 sierpnia 2019 r. oraz, wobec którego do 31 sierpnia 2019 r. wszczęto procedurę oceny pracy..

Imię i nazwisko nauczyciela .

Sprawozdanie z działań edukacyjnych do oceny pracy nauczyciela.. Art.6 pkt 1 -ARKUSZ SAMOOCENY PRACOWNIKA NA STANOWISKU NAUCZYCIELA (nauczyciel dyplomowany) Imiona i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko Staż pracy pedagogicznej Stopień awansu zawodowego Wykształcenie Data dokonania ostatniej oceny pracy Zajmowane stanowisko Kryteria oceny pracy określone w §2 ust.. Posiadam aktualną- co najmniej dobrą- ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego (ostatnie 5 lat) 20.. Wyrażamy nadzieję, że pomogą one Państwu w realizacji nowych zadań nałożonych na dyrektorów szkół od 1 września 2018 r.Aug 31, 2021ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wOcena pracy nauczycieli - Portal Oświatowy Wzory dokumentów Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Osiągnięcia w procesie dydaktycznym - sukcesy uczniów, wychowanków - stosowanie nowoczesnych metod - wzbogacanie warsztatu pracy - podnoszenie kwalifikacji kursy, doskonalenie - działalność w ramach WDN 2..

Warszawa Credo nauczyciela przedszkola Beata Lenkow.

ARKUSZ OCENY WŁASNEJ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANY .. Zadania Przykłady działań 1.. Legnica Karta samooceny nauczyciela przedszkola(dotyczy oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego) rzetelnie realizuje zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego.. Kędzierzyn-Koźle.. Stanowisko .. Dynamiczne zmiany, które następują w zakresie prawa oświatowego w obszarze kompetencji oraz zadań nauczycieli, wskazują na potrzebę poddawania samoocenie swojej pracy i wzmocnienia refleksyjnego podejścia do realizowanych działań.. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi propozycjami.. klasy, w których nauczyciel uczy……………………………………………………………………………………………………….. Przedmiot ……………………………………………….ARKUSZ OCENY WŁASNEJ NAUCZYCIELA Magdalena Smus Imię i nazwisko nauczyciela Nauczyciel języka angielskiego Stanowisko Nauczyciel stażysta Lp.. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (w odniesieniu do własnej osoby) natężenie cech:Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana: w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (art.6a ust.1 KN) z inicjatywy dyrektora szkoły, na wniosek: nauczyciela; organu sprawującego nadzór pedagogiczny,Sep 17, 2020Samoocena pracy nauczyciela za II część roku szkolnego 2020/2021 Lp..

Służyć ma do napisania samooceny pracy.

Analiza spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy Podgląd stron Dokument należy do zestawu Ocena pracy nauczyciela lub dyrektora Arkusz analizy spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy nauczyciela dyplomowanego Arkusz analizy spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy nauczyciela kontraktowegoMar 24, 2021Arkusz samooceny nauczyciela awans zawodowy nauczyciela mianowanego Alicja Michalak-Zaremba Nauczyciel przyrody/biologii/wychowawca świetlicy Kryteria oceny pracy określone w rozporządzeniu MEN w sprawie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (Dz.U.. 1 rozporządzenia3.Współpraca w zakresie: planowania pracy, wymiany doświadczeń w zakresie realizacji pracy, prowadzenia ewaluacji podejmowanych działań, wymiana pomocy dydaktycznych, fachowej literatury, scenariuszy zajęć.. KRYTERIA OCENY UZASADNIENIE - dowody potwierdzające spełnianie kryteriów 1.. Wykorzystanie technologii komputerowej.doc.Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf. Anna Nowak..

Ocena pracy zawodowej - arkusz samooceny.

Kryteria oceny pracy nauczyciela Dowody spełniania kryteriów lub uzasadnienie spełniania kryteriów lub informacje nauczyciela o poziomie spełniania kryteriów Proponowana liczba punktów (Tabela)Arkusz samooceny nauczyciela dyplomowanego.. Oświęcim.Bardzo proszę o udostępnienie wniosku o podjecie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły .. Przedmiot ……………………………………………….. Awans na nauczyciela kontraktowego; Awans na nauczyciela mianowanego; Awans na nauczyciela dyplomowanego; Staż nauczyciela; Ocena dorobku zawodowego; Bezpieczeństwo w szkole; Karty pracy i ćwiczeniaPodejmuję się innych zadań (nieplanowanych wcześniej), wynikających z potrzeb pracy szkoły.. Przykładowe propozycje wskaźników Informacje o realizacji wskaźników XXV.SAMOOCENA NAUCZYCIELA - arkusz pomocniczy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela Data, czytelny podpis nauczyciela L.P.. Osiągnięcia wychowawczo- opiekuńcze:Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia, niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA w roku szkolnym 20./20.. - semestr I/semestr II Instrukcja: Proszę wypełnić arkusz na komputerze, wydrukować i własnoręcznie podpisać.. Efekty:-optymalizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego-uatrakcyjnianie zajęć-zacieśnienie współpracy z nauczycielkamiARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA.. Pobierz wzór nowej karty oceny pracy dla nauczyciela dyplomowanego, uwzględniającej uzasadnienie obejmujące .Załącznik nr 4 - kryteria oceny nauczyciela dyplomowanego, Załącznik nr 5 - arkusz samooceny nauczyciela, Załącznik nr 6 - karta oceny.. Nauczyciel dyplomowany Kryteria oceny pracy określone w § 5 ust.1 rozporządzenia.. Pobierz.. uzyskuje pozytywne efekty w pracy z uczniem np. wyniki klasyfikacji, promocji, wyniki zewnętrznych egzaminów, inne - związane ze specyfiką wykonywanych zadań; systematycznie i różnorodnie ocenia uczniów: diagnozuje i monitoruje postępy uczniów;Ocena pracy nauczyciela; Bezpieczeństwo i higiena pracy; Czas pracy nauczycieli; Zmiana warunków pracy; Urlopy i zwalnianie od pracy; Awans zawodowy nauczycieli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt