Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej z języka polskiego

Pobierz

Prawda psychologiczna w przedstawieniu postaci.. wypracowanie_maturalne_ocenianie.pdf [Pobierz teraz] Pobierz już teraz sprawdzoną pomoc szkolną w formacie PDF!Przygotowując się do pisemnej matury z języka polskiego nie wolno zapomnieć o dobrej znajomości lektur szkolnych, orientacji historycznoliterackiej i znajomości terminów z zakresu teorii literatury.. Zasady oceniania 2 pkt - poprawne uzupełnienie zdania trzema znakami interpunkcyjnymi.. brak 2 i więcej .Pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym trwa 120 minut i obejmuje: • rozumienie ze słuchu (ok. 20 min), • rozumienie tekstów pisanych, czyli tzw. czytanie ze zrozumieniem, • znajomość środków językowych, • wypowiedź pisemną.. -> bardzo dobry 8-7 p.. 7.pojawiają się wyrazy i konstrukcje z języka potocznego, nieoficjalnego, wtręty ze stylu urzędowego, nadmierna metaforyka.. OCENA PRAC PISEMNYCH I WYPOWIEDZI USTNYCH UCZNIÓW Z PODZIAŁEM NA POZIOMY WYMAGAŃ Author: www Created Date: 9/13/2011 12:30:10 PM .nie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 ().. Musi napisać pracę nie krótszą niż 200 słów.. Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany na podstawie : Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 czerwca 2015r.. Stopień zainteresowania odbiorcy.. 0 pkt - odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.dla języka mówionego, - eliminuje potok składniowy, - unika powtórzeń, - świadomie buduje wypowiedzenia, unika powtórzeń, błędów ..

Indywidualizacja języka.

KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI ARGUMENTACYJNEJ (MAKSYMALNIE 40 PUNKTÓW).. KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Ocena ta jest zobiektywizowana, jednocześnie dostarcza uczniom jak najwięcej niezbędnych informacji na temat ich prac oraz wskazówki do dalszych działań.. Zgodność z tematem (brak błędów rzeczowych) - 1p.. -> celujący 10-9 p.. -> dostateczny 4 p.. Liczne błędy zasadnicze i drugorzędne.. Wyczerpujące rozwinięcie tematu.. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych za oryginalne przedstawienie tematu, sposób argumentacji, bogate słownictwo) 0 - 3 (+1) Kompozycja .Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: • wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu • w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu • wypowiedź jest w całości na temat.Uczeń: 1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni..

Nawet kryteria warto urozmaicać, prawda?)

Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej A Określenie problemu B. pierwszy temat: rozprawka problemowa lub szkic.. Sprawdź, jakie tematy wypracowań .Uzasadnienie: argumentacja i przykłady z tekstu podanego.Rozprawka argumentacyjna polski rozszerzony przykład.. KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ (np. opowiadania, charakterystyki, opisu itp.) KRYTERIA OCENIANIA PUNKTACJA Temat (nauczyciel może dodać 1 pkt.. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia, wówczas egzamin z języka polskiego, w przypadku takiego ucznia, zostanie unieważniony.. Mieszanie różnych stylów wypowiedzi uznaje się za uzasadnione, jeśli jest funkcjonalne.. -> dobry 6-5 p. III KRYTERIA OCENIANIA Ustala się następujące kryteria wystawiania ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria jako całość najbliższe są jego sprawdzonym umiejętnościom):Język polski jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze..

Matematyka - kryteria ocen, ...

· Egzamin maturalny z języka polskiego, w części pisemnej, w. Matura rozszerzona z polskiego na poziomie rozszerzonym - pobierz arkusz.. 4 marca 2021 14:46Wypracowania.. Poniżej podano przykładowe skale oceniania treści dla sześciu różnych form wypowiedzi pisemnej .Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. Jak napisać opowiadanie egzaminacyjne?6.. Obecność dialogów i opisów.. "Kartę" tę wykorzystuję w gimnazjum, ale, z ewentualnymi modyfikacjami, może okazać się przydatna również w szkole podstawowej.Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 11 p.. Styl jest niestosowny, jeśli wypowiedź zawiera np. wulgaryzmy lub ma charakter obraźliwy.Mar 26, 2021Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza: (a) umiejętność czytania tekstów literackich i nieliterackich, ich analizowania i syntetyzowania w kontekście historyczno- lub teoretycznoliterackim oraz kulturowym, a także (b) tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowanie).7..

Język polski - kryteria ocen, opis, przykładowe zadania i odpowiedzi.

Ekspresja przekazu.. Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV - VI.. egzamin z języka polskiego jako jedyny egzamin.Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie.. -> dopuszczający 3-0 p.. Kryteria oceny interpretacji porównawczej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Koncepcja porównywania utworów Oceniając pracę pod względem koncepcji porównywania utworów, bierze się pod uwagę jej niesprzeczność z utwo- rami oraz skalę spójności.Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO Kryteria sukcesu do form wypowiedzi i porady, jak je zredagować (Przepraszam za niejednorodną formę, ale wynika to z różnorodności form pracy na lekcjach.. Znajomość realiów.. Do tego wszystkiego trzeba sięgać podczas tworzenia swojej pracy.. Opis postaci Nr Kryteria Liczba punktów Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów IZrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy.. 0-1 Pisze zgodnie z poleceniem.Kryteria oceniania krótkich form wypowiedzi (zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, podziękowanie, życzenia, e-mail, SMS, przepis, instrukcja, notatka) 1. egzamin z języka polskiego jako jedyny egzamin.. Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego,Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej A Określenie problemu B. pierwszy temat: rozprawka problemowa lub szkic.. Na arkuszu znajdą się dwa tematy do wyboru:Z uwagi na fakt, że odbiorcami opracowania są nie tylko nauczyciele języka polskiego, zawarte w nim treści mają niekiedy charakter podstawowych wiadomości z zakresu nauki o języku.. W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.. Wypowiedzi pisemne - redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania.. Zachowanie formy charakterystycznej dla danej formy wszystkie elementy - 2 p. brak 1 elementu - 1p.. 1 pkt - poprawne uzupełnienie zdania dwoma znakami interpunkcyjnymi.. -> niedostateczny 4.. Egzamin maturalny z języka polskiego - termin główny 2020 r. Strona 4 z 13..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt