Napisz nazwę systematyczną węglowodoru

Pobierz

68 Stopień utlenienia węgla w związkach organicznych ALKINY 3.. 3. oblicz masę cząsteczkową i napisz nazwę systematyczną z 1. jednym ze składników benzyny jest oktan/pentan/heptan.. Próbkę alkenu D poddano w laboratorium przemianom chemicznym:Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) i podaj nazwę systematyczną izomeru węglowodoru A, który nie powoduje odbarwienia wody bromowej.. - za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.. W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.. Odpowiedź Poprawna odpowiedź:metan i propen (prop-1-en)etan i etenZad1.. Liczba atomów węgla o danej hybrydyzacji.. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line.Polecenie Podaj nazwę systematyczną węglowodoru 4 -chloro-1 -fluoro-4 -en-2 -yn Polecenie Obliczanie zawartości procentowej węgla w propynie.. Napisz nazwy i wzory sumaryczne trzech węglowodorów, które mogły wchodzić w skład tej mieszaniny.a) Napisz wzór sumaryczny spalonego węglowodoru b) Zaproponuj i narysuj jeden wzór półstrukturalny zidentyfikowanego węglowodoru i podaj jego nazwę systematyczną c) Zapisz wzorami sumarycznymi równanie reakcji chemicznej spalania zidentyfikowanego węglowodoru Wzór: Nazwa systematyczna: ………………………………………………………………………………………………….. Liczba pierwszo, drugo, trzecio io czwartorzędowych atomów węgla wynosi?Napisz nazwę systematyczną tego alkanu..

Zapisz nazwę systematyczną węglowodoru o LO = 100.

Na podstawie wzoru sumarycznego oceń,który węglowodór zawiera większy procent masowy węgla: etyn czy eten.. Dodajemy charakterystyczną końcówkę "-ol" (jeśli jest kilka grup o ha, to końcówkę tę poprzedzamy odpowiednim przedrostkiem krotności "di-", "tri-", …., 3.Napisz nazwę systematyczną tego alkanu.. Budowa alkinów.. Podaj nazwy węglowodorów : a) C5H10 penten.. Elementy do uszeregowania: 1.. Atomy węgla muszą więc mieć ładunek równy -2.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćWęglowodory alifatyczne Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Alkany można otrzymać z halogenków alkilów o ogólnym wzorze R-X, w którym R oznacza grupę alkilową, a X - atom halogenu (chloru, bromu lub jodu).. Po nazwie węglowodoru umieszczamy łącznik "-" oraz lokant atomu węgla związanego z grupą o ha., 2.. Określ liczbę monochloropochodnych będących izomerami konstytucyjnymi, które mogą powstać w procesie chlorowcowania opisanego węglowodoru.. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku, podczas którego dowiecie się wszystkich podstawowych informacji, które należy znać aby dobrze przygotować się do tego sprawdzianu.Na podstawie podanych informacji napisz wzór półstrukturalny tego węglowodoru oraz równanie reakcji jego bromowania w obecności światła..

Napisz nazwę systematyczną otrzymanego polimeru.

Opakowania i odzież Zadanie 5. atomu węgla n atomu wodoru Równanie reakcji chemicznej: p, T n CH 2 = CHCl -----> -[-CH 2 - CHCl-]-n nazwa systematyczna polimeru:Ćwiczenie 1.. 2. napisz 3 reakcje spalania węglowodoru wchodzącego w skład gazu ziemnego.. Odpowiedź uzasadnij,wykonując obliczenia.Podaj nazwę węglowodoru, w którym stosunek masy węgla do masy wodoru wynosi 36:5, a masa cząsteczkowa jest równa 82 u. Narysuj cztery izomery tego związku.. Wzór węglowodoru B .. Oceń, czy węglowodór B może występować w postaci izomerów geometrycznych cis-trans.. (po dwa z każdego atomu węgla).. W cząsteczce etynu są dwa atomy węgla, więc jej ładunek wynosi +2.. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) oraz nazwę systematyczną węglowodoru (spełniającego warunek podany w informacji), który tworzy cztery różne monochloropochodne.Napisz wzór sumaryczny i podaj nazwę węglowodoru nasyconego zawierającego w cząsteczce 16 atomów wodoru.. Odpowiedź uzasadnij.podaj prawidłową nazwę systematyczną węglowodoru o wzorze: Węglowodór ten jest izomerem.. Liczba izomerycznych monochloropochodnych: ……………………………………………………………….. Zadanie 21.. Nazwa substratu .. Zobacz rozwiązanieKategoria: Izomeria geometryczna (cis-trans) Typ: Narysuj/zapisz wzór.. Zapisz równanie reakcji polimeryzacji na podstawie jej zapisu modelowego..

3.Napisz nazwę systematyczną i wzór sumaryczny tego węglowodoru.

Zapisz równanie reakcji otrzymywania teflonu na drodze polimeryzacji odpowiedniego węglowodoru.. Dzielimy -2 przez 2 (dwa atomy węgla).2. napisz 3 reakcje spalania węglowodoru wchodzącego w skład gazu ziemnego.. A.Cząsteczka pewnego alkanu zawiera pięć grup metylowych oraz po jednym drugo-, trzecio i czwartorzędowym atomie węgla.. Poprawna odpowiedź Wzór: Nazwa systematyczna: 2,2-dimetylobutanNazwa systematyczna węglowodoru A .. Gdyby związek A skierowano bezpośrednio do procesu izomeryzacji to powstałby węglowodór o liczbie oktanowej LO = 100.. Napisz wzór sumaryczny, kreskowy i grupowy tego węglowodoru.. Wzór półstrukturalny (grupowy) Nazwa systematycznaσ.. CH 3 -CH 2 -CH=CH 2, CH 3 -CH 2 -CHBr-CH 3 Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie reakcji 2. i 3.Napisz nazwy systematyczne wszystkich par węglowodorów, które mogą powstać w procesie krakingu termicznego n-butanu.. Podaj, do jakiego szeregu homologicznego należy węglowodór X, a do jakiego Y. Węglowodór X Węglowodór Y Wzór półstrukturalny (grupowy) Nazwa systematycznaZadanie 6.. Napisz nazwy systematyczne węglowodorów.. 5 czerwca 2020Napisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy systematyczne trzech izomerów rozgałęzionych węglowodoru C9H20.Teflon to syntetyczny fluoropolimer mający systematyczną nazwę poli(tetrafluoroetylen)..

Podaj nazwę systematyczną substratu tej reakcji.

Halogenki alkilów reagują z sodem zgodnie z poniższym schematem: 2R-X + 2Na T R-R + 2NaX.Sprawdzian z węglowodorów - rozwiązanie zadań.. Dodatkowe informacje.. Zadanie 22.wiązanie π, a w cząsteczce węglowodoru Y występują wyłącznie wiązania σ. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) węglowodorów X i Y i podaj ich nazwy systematyczne.. Orbitale atomu węgla z drugim atomem węgla i atomem wodoru tworzą wiązania sigma.. Poniżej przedstawiamy rozwiązanie przykładowego sprawdzianu z chemii dotyczącego związków węgla z wodorem.. Równanie reakcji: .. Określ liczbę monochloropochodnych będących izomerami konstytucyjnymi, które mogą powstać w procesie chlorowcowania opisanego węglowodoru.. Napisz nazwy systematyczne związków o poniżej podanych wzorach.. Uzupełnij indeksy stechiometryczne we wzorach węglowodorów.. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line.. C___H___ + 3 O 2→2 CO 2 + 2 H 2 O C___H___ + 4 O 2→ 3 CO 2 + 2 H 2 O Nazwa węglowodoru: _____ Nazwa węglowodoru: _____ Wzór strukturalny: Nazwa systematyczna: _____ __węglowodoru D do węglowodoru C (przybliżonych do liczb całkowitych) wynosi 0,583.. Proszę o szybką pomoc!. (MKP44/27) Przeprowadzono reakcję chemiczną przedstawioną na schemacie: CH₃ - C = CH X Napisz wzór póstrukturalny produktu X oraz jego nazwę systematyczną.. Zadanie 31 Przez roztwór manganianu (VII) potasu przepuszczono mieszaninę węglowodorów o nieznanym składzie.. plisNapisz wzory półstrukturalne (grupowe) organicznych związków o numerach I−III.. Węglowodór.. Całkowity ładunek cząsteczki związku organicznego wynosi zero.. W skład wiązania potrójnego wchodzi jedno wiązanie σ i dwa wiązania π.Atom wodoru ma stopień utlenienia równy I.. - za poprawne napisanie wzoru półstrukturalnego (grupowego) węglowodoru, poprawne ułożenie jego nazwy systematycznej i poprawne wskazanie liczby izomerycznych monochloropochodnych.. Pokaż rozwiązanie.napisz wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru z którego otrzymuje się chlorek winylu, wzór półstrukturalny (grupowy) chlorku winylu oraz napisz nazwę systematyczną chlorku winylu.. Modele: atomu chloru polimeryzacja n VI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt