Sprawozdanie nauczyciel wspomagający wnioski do dalszej pracy

Pobierz

Rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.. Indywidualizować pracę uczniów 5.. Potrafi samodzielnie wypowiedzieć się nt. obserwowanych zjawisk.. Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:1.prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych; 2.realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w ipet; 3.prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnościami; 4.udzielanie pomocy nauczycielom pomocy w doborze form i metod pracy z dziećmi z …Sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na drodze awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: Aleksandra Siewiera Opiekun stażu: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.. Wykorzystywanie zawodowego, w pracy wiedzy i wumiejętnościEfekty podejmowanych działań dla nauczyciela: • Zdobywanie informacji na temat awansu zawodowego.. Współpraca z opiekunem stażu We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.do dalszej nauki i funkcjonowania we współczesnym świecie.. Data zakończenia stażu: 06.05.2011r.. umiejscowienie ucznia w pierwszej ławce, na wprost tablicy, dbałość o odpowiednie oświetlenie.. 6.Podjęte działania ewaluacyjne ( obszary, narzędzia, wnioski i rekomendacje)..

Diagnozy (terminy, krótka analiza, wnioski do dalszej pracy).

Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 - wyniki i wnioski .. Organizacja wspomagania nauczycieli .. Efekty: Złożyłam sprawozdanie Dyrektorowi przedszkola; Wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy; Pogłębiłam umiejętność dokumentowania własnych osiągnięć.. Sfera dydaktyczna (opanowanie wiadomości i umiejętności szkolnych) Pracę opieram na dobrych relacjach i zaufaniu nauczyciel - uczeń.1.. 1W stosunku do kolegów z klasy jest koleżeński chętnie pożycza przybory szkolne.. Stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia, 4.. 16-100 Sokółka.. Po każdych zajęciach dokonywałam ich ewaluacji oraz samooceny, a także formułowałam wnioski do dalszej pracy.Współpracę realizuję poprzez: wspólne opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw dla grupy w zakresie kształtowania poprawności wymowy; uwzględnienie i realizację proponowanych przez nauczyciela logopedę ćwiczeń i zabaw podczas pracy indywidualnej; włączenie nauczyciela logopedy w akcję "Cała Polska czyta dzieciom"; wspólne ustalenie kierunku pracy z rodzicami; dzielenie się spostrzeżeniami, doświadczeniami, dotyczącymi pracy indywidualnej z dzieckiem wymagającym .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WSPOMAGANIA ROZWOJU..

obecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji.

listopad 2019 - czerwiec 2020 .. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. Edukacja polonistyczna.. Motywowanie do pracy, 5.. W sprawozdaniu pragnę wykazać, że osiągnąłem zamierzone cele, a czas przeznaczony na realizację zadań nie był daremny, ale będzie owocował w dalszej pracy z uczniami.. Odpowiada na pytanie pełnym zdaniem.. Praca wychowawcza i opiekuńcza.. Rozwijać umiejętności nabyte na lekcjach 6.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegoZespół ds. profilaktyki wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami opracował Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który zgodnie z obecnymi przepisami jest jednym dokumentem, określającym działania nauczycieli i szkoły na rzecz wspomagania rodziców w wychowaniu ich dzieci oraz wspierających uczniów na rzecz własnego osobowościowego rozwoju.3..

Sprawozdanie z pracy zdalnej - a po co to komu?

Systematyczne umieszczanie na stronie szkoły materiałów do pracy zdalnej dla uczniów i rodziców.. Stały kontakt z rodzicami.. 10.Osiągnięcia uczniów.. Rozwijanie umiejętności społecznych, 3.. Rozwijanie umiejętności społecznych.. • Poprawne skonstruowanie "Planu rozwoju zawodowego" • Zrozumienie zadań jako nauczyciela, wychowawcy i nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne.. odczuwanie przynależności do grupy, staranie się przestrzegania zasad i norm grupowych, współpraca podczas zabaw tematycznych, dowolnych; 4. umiejętność analizy i syntezy wyrazowej, chętny udział w zajęciach przygotowanych przez nauczyciela; 5. łatwość wyrażania muzyki za pomocą ruchu, próby tworzenia własnych improwizacji;Aby pomóc tym, którym zabrakło dokumentacyjnej weny, przygotowałam arkusz i propozycje treści, które mogłyby się w nim znaleźć.. Wzmocnienia pozytywne, motywowanie do pracy, ćwiczenia pobudzające do aktywności własnej.. OBSZAR ROZWOJU: kształtowanie kompetencji kluczowej uczniów w zakresie umiejętności uczenia się.. W okresie stażu podejmowałem działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.. Efekty:Systematyczne informowanie rodziców o postępach uczniów i wskazówki do dalszej pracy (e-dziennik, e-mail, sms-y)..

Wnioski do dalszej pracy: 1.

Częstotliwość kontaktów z rodzicami, podejmowana problematyka spotkań.. Stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia.. Spotkania z rodzicami na ZOOM-ie, rozmowy na temat trudności, kłopotów wynikających z nauczania domowego.W dalszej pracy należy: .. w roku szkolnym 2019/2020.. Konsekwentne egzekwowanie wymagań 6.. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.Wnioski do dalszej pracy winny wskazywać, jakiego wsparcia oczekują uczniowie w dalszym procesie nauczania - uczenia się (zwłaszcza w sytuacji hybrydowej pracy szkoły), jakie należy wobec nich zastosować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np.: udział w indywidualnych konsultacjach, w różnego rodzaju zespołach .Organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań; Monitorowanie wybranych działań w tym: Harmonogram obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieliefektów pracy; dokonuje samooceny własnej pracy, dokonuje analizy swojej pracy biorąc pod uwagę opinie nauczycieli, rodziców i uczniów, uwzględnia wnioski i dokonuje ewaluacji swojej pracy, wdraża wnioski osiągając pozytywne efekty pracy, XVI.. 1.1.Diagnoza potrzeb (wstępna i pogłębiona) Wyniki diagnozy:IV Wnioski do dalszej pracy: Sprawozdanie , wyniki i wnioski przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2014 roku.. W tym celu uchwałą Rady Pedagogicznej program autorski z zakresu twórczej aktywności plastycznej pt. "Wyczarujmy piękny świat" został wdrożony do realizacji w całym przedszkolu w roku szkolnym 2010/2011.. Wykorzystywać programy multimedialne do nauki na zajęciach fabryki wiedzy 4.. Data zatwierdzenia planu: 17.09.2007r.służącego do nauki matematyki poprzez ruch i aktywność własną dzieci w wieku przedszkolnym Pracy; opowiadania A. Widzowskiej ;utrwalanie rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZEBICZU.. Wypowiada kilka zdań o obrazku (stosuje dłuższe wypowiedzi) .. Posiada bogaty zasób słów.. zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację odbieranych informacji.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: 1.. Kierowanie komunikatów w sposób krótki i jednoznaczny.Wnioski 1.. Stosuje różne formy wypowiedzi (np. rozmowa kierowana, swobodne wypowiadanie się, opowiadanie, dyskusja, inscenizacja) .. Rekomendacje 1.. Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia.. Zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji obowiązku szkolnego, 2.. Usprawnianie koncentracji i trwałości uwagi.. Jakie formy działań wychowawczych i opiekuńczych były podejmowane?Nauczyciel wspomagający, to nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia .Zebrane wnioski posłużyły do dalszej pracy nad rozwojem twórczej aktywności plastycznej dziecka w naszym przedszkolu.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.. Przedszkole nr 5 w Sokółce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt