Uzupełnij tabelę wpisz odpowiednie litery którymi oznaczono wydarzenia geologiczne

Pobierz

Uskok A jest starszy od uskoku C. Stożek wulkaniczny powstał wcześniej niż dolina rzeczna.. Miejsca wydobycia: Katowice, Tarnobrzeg, Bełchatów, Inowrocław, Głogów, Turoszów,Poniżej podane są odpowiedzi do MKP po szkole podstawowej sprzed reformy z roku 2019 Dział 1.. W tabeli opisano trzy charakterystyczne obiekty położone w polach mapy, przez które przebiega ten szlak.. Formy rzeźby polodowcowej: kem, oz, pradolina, sandr, wzgórze moreny czołowej.. Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunkach.. ), którą oznaczono funkcję tego układu.6.1.. Formacja trawiasta.Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunkach.. Miejsca wydobycia: Katowice, Tarnobrzeg, Bełchatów, Inowrocław, Głogów, Turoszów, Bogdanka, Konin Zadanie 63*.Uzupełnij tabelę.. kocioł polodowcowy; kem; ozHenryka (A2) - rozwidlenie dróg obok miejsca wypoczynkowego (B3).. wydarzenie najstarsze wydarzenie najmłodszeBiologia - Matura Maj 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.. Formacje roślinne Lp.. Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona..

Wpisz w puste pola litery, którymi oznaczono dane wydarzenie.

b) Dobierz do każdego z opisów właściwą literę, którą oznaczono przykład obszaru występowania danej formacji roślinnej.. (Intruzja to wdarcie się magmy we wcześniej istniejące skały, najczęściej osadowe.. Obok nazwy wulkanu wpisz, wybierając spośród podanych: literę oznaczającą przyczynę zachodzących na nim zjawisk wulkanicznych oraz numer oznaczający położenie na mapie.. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie litery.. A. Denudacja wypiętrzonych warstw skał osadowych.. C. Podcięcie stoku podczas budowy drogi.. Środowisko wodne, klimat wilgotny i gorący, bujna roślinność na lądach.Uporządkuj wymienione poniżej wydarzenia geologiczne w kolejności od najstarszego do najmłodszego.. b) Podkreśl nazwę strefowej gleby i nazwę formacji roślinnej, które są charakterystyczne dla klimatu występującego na stacji meteorologicznej oznaczonej w tabeli literą C.Uzupełnij tabelę.. - powstanie pokładów soli kamiennej na KujawachUzupełnij tabelę - wpisz w odpowiednich wierszach literę (A-E), którą oznaczono nazwę komórki charakterystycznej dla wymienionego układu, i cyfrę (1.-5.. (1 pkt) Uporządkuj następujące wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego, wpisując w odpowiednie miejsca odpowiadające im litery.Radomic (A3)..

Wpisz do tabeli litery, którymi je oznaczono.

A. Zalesienie stoków wzgórza.. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie numery rysunków.. W cyklu tym występuje diploidalny sporofit oraz haploidalny gametofit, które mają podobną budowę morfologiczną.. - wypiętrzenie Karpat B. - powstanie Bałtyku C.. Nazwa państwa Litera na mapie Forma rządu monarchia System polityczny D kanclerski Zadanie 6.. Na podstawie: Na podstawie mapy przyporządkuj podanym w tabeli obiektom miejsca na profilu.. B. Osadzenie się lessów na Wyżynie Sandomierskiej.Uzupełnij schemat, tak aby ilustrował w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunku.. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest fałszywe.. Skał takich brak na rysunku, wobeca) Uzupełnij schemat, tak aby ilustrował w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunku.. Uzupełnij tabelę, wpisując litery, którymi na mapie oznaczono obszary wydobycia wymienionych surowców mineralnych oraz po jednym miejscu wydobycia każdego z nich.. Wpisz […]Na przekroju geologicznym oznaczono literami A, B, C uskoki tektoniczne, a numerami 1 i 2 wybrane ułożenia warstw skalnych..

Wpisz w odpowiedniej kolejności litery A - F, którymi oznaczono poniżej poszczególne wydarzenia geologiczne.

Wydarzenia: A. intensywny rozwój drzewiastych paproci i skrzypów; B. wyginięcieWpisz do tabeli litery, którymi oznaczono na mapie linie opisane poniżej.. B. Długotrwałe intensywne opady deszczu.. Utworzenie się płaszczowiny.. Uzupełnij tabelę.. Posłuż się oznaczeniami literowymi określeń i wpisz je w odpowiednie miejsce w ciągu schematu.. C. Fałdowanie warstw skalnych.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy form rzeźby polodowcowej wybrane spośród podanych poniżej oraz litery, którymi oznaczono je na rysunku.. a) Wpisz obok każdego opisu formacji roślinnej jej nazwę.. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie nazwy skał wybrane spośród podanych poniżej.PW Wpisz do tabeli literowe oznaczenia wymienionych wydarzeń geologicznych i odpowiadających im określeń czasu.. (0-1) Uzupełni tabelę.. najniższa szerokość geogr.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.Uzupełnij tabelę, wpisując litery, którymi na mapie oznaczono obszary wydobycia wymienionych surowców mineralnych oraz po jednym miejscu wydobycia każdego z nich.. Wpisz obok każdego z opisów oznaczenie właściwego pola mapy, w którym znajduje się dany obiekt.. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie litery.. W opisie wydarzeń geologicznych, możliwych do identyfikacji na podstawie przekroju brak etapu erozji pomiędzy powstaniem intruzji, a sedymentacją serii osadowej na odsłoniętej powierzchni skał magmowych intruzji..

Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie numery rysunków.

Formy utworzone w wyniku akumulacji Forma utworzona w wyniku erozji Nazwa formy Litera na rysunkub) Podkreśl rodzaj skał, w których występują skamieniałości.. C. Sedymentacja ewaporatów w warunkach morskich.Uzupełnij schemat tak, aby ilustrował wydarzenia geologiczne, w kolejności od najstarszego do najmłodszego, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunku.. Formy rzeźby polodowcowej: kem, oz, pradolina, sandr, wzgórze moreny czołowej.. Na zboczu doliny Bobru eksponowanym w kierunku SEWpisz nazwy państw, odpowiednie litery, którymi oznaczono je na mapie, oraz formy rządu i systemy polityczne tych państw.. B. Sedymentacja wapieni i piaskowców.. (0-2) Podaj nazwy metod kartograficznych, za pomocą których przedstawiono na mapie:Zadanie 93.. Rozwiązanie A.. Zadanie 13.. (0-2) Dopasuj do każdego obiektu (A-F) kierunek świata (a-i), w jakim się on znajduje względem punktu widokowego na Czarnej Kopie (1407 m n.p.m.).. Obiekt schronisko Samotnia (B3) Kozi Mostek (B2) ruiny pomnika RGV im.. ……….Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał w kolejności od najstarszego do najmłodszego wydarzenia geologiczne, które zaszły na obszarze przedstawionym na rysunkach.. Wybierz spośród podanych właściwe określenia i wpisz w odpowiednie miejsca litery, którymi je oznaczono.. Utworzenie się płaszczowiny.. -> najwyższa szerokość geogr.. Zadanie 9.. C. Sedymentacja ewaporatów w warunkach morskich.Wpisz w odpowiednie komórki schematu litery, którymi oznaczono stacje w tabeli.. Dobierz we właściwe miejsca odpowiednie numery rysunków.procesów geologicznych na wybranym obszarze.. Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.. B. Powstanie intruzji magmowych.. (1 pkt) Uzupełnij model przedstawiający przyczyny i skutki powstania czynnego osuwiska.. Opis Nazwa Litera na mapie oznaczająca obszar występowania 1.. Powstanie pokładów węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej.. - Odrabiamy.pl.1.. Litery mogą się powtarzać.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy form rzeźby polodowcowej wybrane spośród podanych poniżej oraz litery, którymi oznaczono je na rysunku.. (1 pkt) Uporządkuj chronologicznie wydarzenia dotyczące polskiej transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90.. Uzupełnij tabelę.. Skały: : magmowe, metamorficzne, osadowe.. D. Pękanie ścian budynku.. ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2.. Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy taśmy morskiej należącej do zielenic.. T. Donata (A2) ruiny schroniska ks.(2 pkt) Po przeanalizowaniu przekroju geologicznego ustal kolejność wydarzeń, która doprowadziła do takiego układu warstw skalnych.. XX wieku.. wpisz odpowiednie litery (A-D), którym oznaczono wydarzenia geologicznie oraz warunki, w jakich powstają wymienione w tabeli skały.. Wpisz we właściwe miejsca odpowiednie litery..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt