Staż podyplomowy lekarza dokumenty

Pobierz

stażu podyplomowego Uwaga lekarze dentyści!. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej.. Termin odpowiedzi.. Podstawa prawnaOkręgowa Izba Lekarska.. "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego , wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku" (W-1) zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,Jun 30, 2020Uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje Minister Zdrowia na wniosek lekarza, lekarza dentysty, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów.Jun 9, 20221.Rozporządzenie MZ z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarzai lekarza dentysty (Dz.U.. Pomoc uchodźcom - uznanie części stażu podyplomowego.. Lekarze cudzoziemcy (pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt czasowy + Karta Polaka, status uchodźcy, pobyt czasowy, wiza krajowa)zgodnie z § 4 ust.. Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów..

Pamiętaj: Złóż wszystkie dokumenty w oryginale.

Dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną 9.. Decyzja o skierowaniu na staż adaptacyjny albo test umiejętności 7.. Orzeczenie o stanie zdrowia Formularz uzupełniający; Oryginalne zaświadczenie .LEKARZE/LEKARZE DENTYŚCI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ STAŻ PODYPLOMOWY NA TERENIE DZIAŁANIA NASZEJ IZBY POWINNI ZŁOŻYĆ RÓWNOCZEŚNIE: wydrukowany i podpisany wniosek o staż podyplomowy (prosimy składać jeden raz), wniosek o pwz W-1 wraz z załącznikami (prosimy składać jeden raz), wniosek SMKProcedury i formularze.. dz. u. z 2014 r. poz. 474) kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce …Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego powinien złożyć następujące dokumenty: Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru (wniosek dostępny na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie)Wymagane dokumenty 1.".

Zwrócimy ci wszystkie dokumenty załączone do podania razem z decyzją ministra zdrowia.

2.Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. nr 1382z 2018. z późn.. Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się na wniosek podmiotu leczniczego, według wzoru zamieszczonego w załącznikach pod artykułem (Wzór Nr 1 - Wzór .Staż może być uznany w całości lub w części.. Lekarze z obywatelstwem polskim.. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru ", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,Staż podyplomowy Prawo Wykonywania Zawodu SMK Prywatna praktyka lekarska Aplikacja WIL Platforma internetowa Dokumenty Informacja publiczna Dokumentacja medyczna po zmarłych lekarzach Pomoc materialna, zapomoga losowa Refundacja kosztów szczepienia Refundacja kosztów kształcenia E-zdrowie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Odeszli…Lekarze cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka i wizę, lub kartę stałego pobytu, odbywają staż podyplomowy na takich samych zasadach jak obywatele RP (umowa o pracę), natomiast posiadający wizę lub kartę pobytu na czas określony, na warunkach określonych w umowie cywilno-prawnej zawartej z jednostką stażową.Jul 5, 2021Instrukcje i sprawy związane ze stażem podyplomowym, przed stażem, w trakcie stażu i po stażu Tematy pomocy Rozpoczęcie stażu podyplomowego Informacje o Lekarskim i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym Obowiązkowe kursy cząstkowe Po stażu - uzyskanie prawa wykonywania zawodu Ważne komunikaty dot..

Porównamy zrealizowany przez ciebie program stażu podyplomowego z polskim programem stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 8.. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub .Przypominamy, że w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego należy złożyć następujące dokumenty: Wypełniony Wniosek W-1; zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.. Rozporządzenie określa: 1) ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego .TodayJun 15, 2021właściwa okręgowa rada lekarska wydaje: 1) lekarzowi - kartę stażu podyplomowego lekarza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, 2) lekarzowi dentyście - kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia - zwane dalej "kartą stażu"; 3) lekarzowi - ankietę "ocena …1) w przypadku stażu lekarza - będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii oraz intensywnej terapii;Najpierw jest przyznawane Prawo Wykonywania Zawodu, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego Etap 1 - uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu OPIS PROCEDURY Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa, okręgowa rada lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu lekarza/lekarza stomatologa w celu .Dokumenty należy składać: Korespondencyjnie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ..

E T A P 1. prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego Opis procedury Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem ...Dyplom lekarza 4.

dokumentów na język polski przygotowane przez tłumacza przysięgłego; dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę imienia lub nazwiska .. 2,a także art. 40§1.. Tryb odwoławczy.. Świadectwo potwierdzające doświadczenie zawodowe 5. otrzymasz dokument potwierdzający twoje prawo wykonywania zawodu, odbierzesz skierowanie do odbycia stażu podyplomowego wraz z kartą stażu podyplomowego i ankietą "Ocena stażu podyplomowego przez lekarza (lekarza dentystę) stażystę".. 2 pkt.. Podmioty stażowe.. Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. 1 i pkt.. 1 oraz ust.. Dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt